Polityka prywatności 

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 1. Informacje ogólne
 2. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.videospace.pl
 3. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: In Hot Water Company Sp. z o.o. ul. Wietrzna 9, 63-000 Środa Wielkopolska, firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000752496. Firma ma nadane numery ewidencyjne: REGON 381535071, NIP 7861718889 Kapitał zakładowy 5000 zł.
 4. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: rodo@nullvideospace.pl
 5. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 6. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 7. Prowadzenie newslettera
 8. Prowadzenie systemu komentarzy
 9. Prowadzenie forum internetowego
 10. Prowadzenie rozmów typu chat online
 11. Obsługa zapytań przez formularz
 12. Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
 13. Realizacja zamówionych usług
 14. Windykacja należności
 15. Prezentacja oferty lub informacji
 16. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 17. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 18. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 19. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
 20. Dane osobowe, podane podczas rejestracji lub składania zamówienia są przetwarzane:
 21. w celu świadczenia usługi założenia i prowadzenia konta w Sklepie internetowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 22. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego (w tym newsletter)co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Marketing bezpośredni poprzez korespondencje na podany adres mailowy, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 10 ) oraz ustawy prawo telekomunikacyjne (art. 172) w celu marketingu produktów lub usług własnych.
 23. w celu realizacji złożonego zamówienia.
 24. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO.
 25. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania lub całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych.
 26. – jeżeli podstawą przetwarzania była udzielona zgoda osoby – to zgoda może być odwołana w każdym momencie.
 27. – jeżeli podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy – usunięcie danych może być niemożliwe – jeżeli przetwarzanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy (np. finansowo-księgowe).
 28. – jeżeli podstawą prawną jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora to KLIENT posiada prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu jego danych.
 29. Dla realizacji w/w żądań można skorzystać z funkcji w programie serwisu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Klient ma prawo do odwołania udzielonej zgody w każdym momencie.
 30. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
 31. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w REGULAMINIE .
 32. Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie „newsletter”), jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.
 33. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko w zakresie niezbędnym do zrealizowania umowy na zasadach opisanych w REGULAMINIE. W szczególności w celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz przesłania korespondencji do klienta dane mogą być przekazane: Poczcie Polskiej lub wybranej firmie kurierskiej.
 34. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, jeżeli wynika to z innych przepisów lub prawnych obowiązków Administratora. 
 35. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych KLIENTA:
 36. nazwisko i imię;
 37. adres do wysyłki produktów;
 38. adres e-mail;
 39. numer telefonu kontaktowego;
 40. w przypadku firmy dodatkowo NIP;.
 41. w przypadku konieczności sporządzenia deklaracji podatkowej : PESEL.
 42. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona. 
 43. – dla utrzymania konta w bazie Serwisu Internetowego – podstawą przetwarzania tych danych jest umowa (regulamin), który został zaakceptowany przez Użytkownika. Dane te będziemy przetwarzać tak długo dopóki Użytkownik nie wypowie zawartej umowy lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 44. – dane w dokumentach sprzedaży i deklaracjach podatkowych – przez okres wymagany przepisami o księgowości;
 45. – adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego – przez okres ważności zgody użytkownika. Zgoda może być cofnięta w każdej chwili;
 46. – dane adresowe wykorzystywane do przesyłania informacji marketingowej dotyczącej usług własnych Administratora – (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będziemy przetwarzać tak długo, dopóki Użytkownik nie złoży sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu. 
 47. po w/w okresach dane w formie papierowej są niszczone a w formie cyfrowej trwale usuwane.
 48. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez ADMINISTRATORA 
 49. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
 50. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 51. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 52. Hosting
 53. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl
 54. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
 55. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
 56. firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 57. kurierzy
 58. operatorzy płatności
 59. operatorzy rozwiązania typu chat online
 60. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 61. firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 62. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 63. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
 64. dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 65. ich sprostowania,
 66. usunięcia,
 67. ograniczenia przetwarzania,
 68. oraz przenoszenia danych.
 69. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 70. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 71. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 72. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 73. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 74. Informacje w formularzach
 75. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 76. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 77. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 78. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 79. Logi Administratora
 80. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 81. Istotne techniki marketingowe
 82. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 83. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 84. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
 85. Informacja o plikach cookies
 86. Serwis korzysta z plików cookies.
 87. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 88. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 89. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 90. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 91. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 92. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 93. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 94. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 95. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 96. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 97. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 98. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 99. Edge
 100. Internet Explorer
 101. Chrome
 102. Safari
 103. Firefox
 104. Opera
 105. Urządzenia mobilne:
 106. Android
 107. Safari (iOS)
 108. Windows Phone
 109. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie , pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.
 110. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.
 111. Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:
 112. cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
 113. cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 114. W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).
 115. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
 116. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 117. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 118. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszym serwisie.
 119. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 120. Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.
 121. ADMINITRATOR może wykorzystać „cookies” w następujących mi.in. w następujących celach na odwiedzanej przez Państwa stronie: 
 122. – konfiguracji serwisu,
 123. – zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika,
 124. – zapamiętanie historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
 125. – zapamiętywanie zawartości koszyka Użytkownika,
 126. – zapamiętywanie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 127. – uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,
 128. – optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych na stronie,
 129. – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika (np. rozdzielczość monitora) i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do parametrów monitora;
 130. – świadczenia usług reklamowych – czyli dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
 131. – zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

Przykładowe storyboardy graficzne oraz w formie szkicu