Regulamin Programu Partnerskiego

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

 

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.       Organizatorem Programu Partnerskiego jest IN HOT WATER COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Wietrzna 9, 63-000 Środa Wielkopolska); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000752496; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 7861718889; REGON: 381535071, adres poczty elektronicznej: studio@nullvideospace.pl oraz numer telefonu kontaktowego: + 48 61 250 44 13

2.     DEFINICJE:

2.1.       Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • KARTA PARTNERA – karta potwierdzająca uczestnictwo w Programie Partnerskim Partnera, którą Partner nabywa odpłatnie przystępując do Programu. Karta zawiera Unikalny Kod Partnera. Karta jest ważna przez 12 miesięcy.

 • KLIENT, UCZESTNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Partnerskim.

 • KLIENT POLECONY – Klient, który przystępuje do Programu Partnerskiego poprzez (1) złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym i podaniu podczas składania zamówienia Unikalnego Kodu Partnera przesłanego mu przez Partnera, bądź (2) nawiązanie współpracy z Organizatorem po wypełnieniu formularza kontaktowego w którym poda Unikalny Kod Partnera.

 • UNIKALNY KOD PARTNERA – unikatowy ciąg znaków identyfikujących Partnera, który Klient Polecony może wykorzystać przy składaniu zamówień.

 • KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 • ORGANIZATOR – IN HOT WATER COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Wietrzna 9, 63-000 Środa Wielkopolska); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000752496; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 7861718889; REGON: 381535071, adres poczty elektronicznej: studio@nullvideospace.pl oraz numer telefonu kontaktowego: + 48 61 250 44 13.

 • PARTNER – Klient, który przystępuje do Programu Partnerskiego oraz dąży do pozyskiwania Klientów Poleconych poprzez przesłanie swojego Unikalnego Kodu Partnera innej osobie. Partnerem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • PROGRAM PARTNERSKI, PROGRAM – niniejszy Program Partnerski dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Partnerskiego.

 • SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym: www.videospace.pl.

3.     WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM

3.1.       Uczestnikiem Programu Partnerskiego może być każdy Klient. Udział w Programie Partnerskim jest dobrowolny.

3.2.       Partnerem może być wyłącznie Klient będący pełnoletnią osobą fizyczną, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po spełnieniu poniższych warunków:

 • wypełnienie formularza zgłoszenia,

 • złożenie zamówienia na wydanie Karty Partnera przy wykorzystaniu formularza zamówienia w Sklepie Internetowym. Formy płatności i dostawy wskazane zostały w pkt. 4 i 5 regulaminu Sklepu Internetowego.

3.3.       Klient Polecony przystępuje do Programu kiedy odwiedzi stronę Sklepu Internetowego, a następnie (1) złoży zamówienie w Sklepie Internetowym podając w formularzu zamówienia Unikalny Kod Partnera przesłany przez Partnera; lub (2) wypełni formularz kontaktowy podając Unikalny Kod Partnera przesłany przez Partnera a następnie nawiąże współpracę z Organizatorem poza Sklepem Internetowym.

3.4.       Klient uczestniczący w Programie Partnerskim obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji poprzez przesłanie zaktualizowanych danych za pośrednictwem poczty elektronicznej Organizatorowi.

3.5.       Uczestnik obowiązany jest do korzystania z Programu Partnerskiego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora, jak i osób trzecich. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.     WARUNKI ORGANIZACJI PROGRAMU PARTNERSKIEGO

4.1.       Program Partnerski obowiązuje od dnia 1.01.2023 roku do odwołania.

4.2.       Partner dąży do pozyskania jak największej liczby Klientów Poleconych, zachęcając aktywnie do skorzystania z oferty Organizatora. W tym celu Partner zajmuje się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność dystrybucją swojego Unikalnego Kodu Partnera, który znajduję się na Karcie Partnera.

4.3.       Klient Polecony otrzymuje w ramach skorzystania z Unikalnego Kodu Partnera godzinną konsultację przed realizacją usługi będącej przedmiotem zamówienia. Dodatkowo Klient Polecony może wybrać (1) przeprowadzenie przez Organizatora na jego rzecz testowej kampanii reklamowej w Internecie o wartości 1 000 zł brutto, albo (2) bezpłatne wypisanie metryki produkcji i osadzenie jednego spotu TV lub dwóch billboardów sponsorskich na platformie transferowej wybranej stacji TV.

4.4.       Za pierwsze zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez danego Klienta Poleconego oraz za pierwsze nawiązanie współpracy poza Sklepem Internetowym następujące po nawiązaniu kontaktu poprzez formularz kontaktowy z podaniem Unikalnego Kodu Partnera, Partner otrzyma prowizję w wysokości 500 zł brutto. W przypadku kolejnych zamówień złożonych przez tego samego Klienta Poleconego, Partner otrzyma prowizję w wysokości 250 zł brutto za każde zamówienie, w trakcie okresu ważności Karty Partnera.

4.5.       W przypadku gdy Klientem Poleconym jest pracodawca Partnera, Partner nie otrzymuje prowizji o której mowa w pkt. 4.4 Regulaminu, natomiast Klient Polecony otrzymuje w ramach Unikalnego Kodu Partnera dodatkową półgodzinną konsultację przed realizacją usługi będącej przedmiotem zamówienia.

4.6.       Warunkiem otrzymania prowizji z tytułu zawartej przez Klienta Poleconego umowy sprzedaży jest dokonanie całkowitej zapłaty za zamówione Produkty oraz wykonanie usługi.

4.7.       Karta Partnera jest ważna przez 12 miesięcy od dnia jej wydania. Po upływie tego okresu Klient może ponownie przystąpić do Programu po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie. W takim wypadku otrzymuje nowy Unikalny Kod Partnera.

5.     ZASADY WYPŁACANIA PROWIZJI

5.1.       Organizator wypłaca Partnerowi prowizję bezpośrednio na podany przez Partnera rachunek bankowy na podstawie wystawionej przez Partnera faktury VAT/zawartej umowy zlecenia ostatniego dnia kolejnego miesiąca po zakończeniu realizacji usługi.

5.2.       Partner wystawiający fakturę jest zobowiązany do uczynienia zadość wszelkim wymogom podatkowym przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w związku z przyznaną mu prowizją. Nie dotyczy to Partnera, którego wiąże z Organizatorem umowa zlecenie.  

6.     DANE OSOBOWE

6.1.       Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator (dalej: „Administrator”). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

6.2.       Administrator przetwarza dane osobowe w celach, przez okres i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Partnerskiego skutkuje brakiem możliwości skorzystania z niego. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

6.3.       Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

6.4.       Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

6.5.       Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach i przez następujący okres:

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Realizacja Programu Partnerskiego przez Organizatora lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed podjęciem udziału w Programie Partnerskim

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (uzasadniony interes prawny) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na realizacji założeń przyrzeczonego Programu Partnerskiego oraz umożliwieniu Partnerom uczestnictwa i pozyskiwania prowizji zgodnie z jego zasadami

 

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż do zakończenia uczestnictwa Partnera w Programie Partnerskim w jakimkolwiek trybie.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego działalności, Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży Produktów

 

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

 

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora w związku z Programem Partnerskim

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

 

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

6.6.       Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

6.7.       Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: 

 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego, Programu Partnerskiego i świadczonych Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 6 Regulaminu.

 • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 6 Regulaminu.

6.8.       Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 • Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym pkt. 6 Regulaminu można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.

7.     WARUNKI REZYGNACJI

7.1.       Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Partnerskim poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@nullvideospace.pl. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Klient może żądać wypłaty pozostałych prowizji zgodnie z pkt 5 Regulaminu w terminie 30 dni od dnia rezygnacji z uczestnictwa w Programie Partnerskim.  

7.2.       Organizator ma prawo wypowiedzieć Program Partnerski z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. W takiej sytuacji Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora wiadomością wysłaną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszenia. Klient będzie uprawniony do otrzymania zgromadzonej prowizji do dnia upływu terminu wypowiedzenia.

8.     POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1.       Reklamacje związane z Programem Partnerskim Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@nullvideospace.pl.

8.2.       Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.3.       Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

9.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.       Program Partnerski prowadzony jest w języku polskim.

9.2.       Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu; zmiany warunków uczestnictwa w Programie Partnerskim. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Partnerskim w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

9.3.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem zastosowanie znajduje regulamin Sklepu Internetowego, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

Przykładowe storyboardy graficzne oraz w formie szkicu